ไต้หวันฟินฟิน COUNTDOWN HAPPY NEW YEAR 5 วัน 4 คืน
ไต้หวันฟินฟิน COUNTDOWN HAPPY NEW YEAR 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
รหัสทัวร์ SMNY1
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต [ - / L / D ]
  Day 2 : ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ไทเป – COUNTDOWN NEW YEAR 2019 [ B / L / D ]
  Day 3 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว –ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK [ B / L / D ]
  Day 5 : ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 ปีใหม่
42,900
42,900
42,900
41,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X