ไต้หวันตู้หูววว์ 4 วัน 2 คืน
ไต้หวันตู้หูววว์ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสทัวร์ ST0.3
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 31 ส.ค. 61 - 03 ก.ย. 61 / 07 - 10 ก.ย. 61 / 21 - 24 ก.ย. 61 / 03 - 06 ต.ค. 61 / 12 - 15 ธ.ค. 61 / 21 - 24 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ - / L / - ]
  Day 3 : ไทจง – เถาหยวน – เขื่อนสือเหมิน – สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู – ไทเป – GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 4 : เหย่หลิ่ว – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 ) – MITSUI OUTLET –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
31 ส.ค. 61 - 03 ก.ย. 61
19,500
07 - 10 ก.ย. 61
19,500
21 - 24 ก.ย. 61
19,900
03 - 06 ต.ค. 61
18,900
12 - 15 ธ.ค. 61
18,900
21 - 24 ธ.ค. 61
22,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X