ไต้หวัน เกาสง SUPERWOW 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน เกาสง SUPERWOW 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์ ST17
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 15 - 18 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง - เจียอี้ [ - / - / D ]
  Day 2 : เจียอี้ – หมู่บ้านหุบเขาดาน่า – ร้านชา – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ -เกาสง – แม่น้ำแห่งความรัก (อ้ายเหอ) – ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง [ B / L / D ]
  Day 3 : เกาสง– วัดฝ๋อกวงซัน (โซนอนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – EDA SHOPPING OUTLET MALL – เกาสง – ศูนย์ศิลปะท่าเรือ – ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ [ B / L / - ]
  Day 4 : เกาสง – ทะเลสาบดอกบัว – GERMANUIM – ร้านพายสัปปะรด - สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 18 มี.ค. 61
23,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X