ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
รหัสทัวร์ FJL06_CI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 08 - 11 ก.พ. 61 / 24 - 27 ก.พ. 61 / 03 - 06 มี.ค. 61 / 07 - 10 มี.ค. 61 / 29 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 20 - 23 เม.ย. 61 / 21 - 24 เม.ย. 61 / 27 - 30 เม.ย. 61 / 29 เม.ย. 61 - 02 พ.ค. 61 / 01 - 04 พ.ค. 61 / 05 - 08 พ.ค. 61 / 12 - 15 พ.ค. 61 / 19 - 22 พ.ค. 61 / 23 - 26 พ.ค. 61 / 25 - 28 พ.ค. 61 / 27 - 30 พ.ค. 61 / 30 พ.ค. 61 - 02 มิ.ย. 61 / 02 - 05 มิ.ย. 61 / 09 - 12 มิ.ย. 61 / 16 - 19 มิ.ย. 61 / 20 - 23 มิ.ย. 61 / 27 - 30 มิ.ย. 61 / 07 - 10 ก.ค. 61 / 14 - 17 ก.ค. 61 / 18 - 21 ก.ค. 61 / 21 - 24 ก.ค. 61 / 02 - 05 ก.ย. 61 / 15 - 18 ก.ย. 61 / 22 - 25 ก.ย. 61 / 29 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61 / 06 - 09 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เมืองเจียอี้ [ B / - / D ]
  Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) [ B / L / D ]
  Day 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิ่ว-ศูนย์สร้อย Germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 11 ก.พ. 61
21,999
24 - 27 ก.พ. 61
21,999
03 - 06 มี.ค. 61
22,999
07 - 10 มี.ค. 61
22,999
29 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
22,999
20 - 23 เม.ย. 61
23,999
21 - 24 เม.ย. 61
23,999
27 - 30 เม.ย. 61
23,999
29 เม.ย. 61 - 02 พ.ค. 61
23,999
01 - 04 พ.ค. 61
23,999
05 - 08 พ.ค. 61
23,999
12 - 15 พ.ค. 61
23,999
19 - 22 พ.ค. 61
23,999
23 - 26 พ.ค. 61
23,999
25 - 28 พ.ค. 61
23,999
27 - 30 พ.ค. 61
23,999
30 พ.ค. 61 - 02 มิ.ย. 61
23,999
02 - 05 มิ.ย. 61
23,999
09 - 12 มิ.ย. 61
23,999
16 - 19 มิ.ย. 61
23,999
20 - 23 มิ.ย. 61
23,999
27 - 30 มิ.ย. 61
23,999
07 - 10 ก.ค. 61
23,999
14 - 17 ก.ค. 61
23,999
18 - 21 ก.ค. 61
23,999
21 - 24 ก.ค. 61
23,999
02 - 05 ก.ย. 61
23,999
15 - 18 ก.ย. 61
23,999
22 - 25 ก.ย. 61
23,999
29 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
23,999
06 - 09 ต.ค. 61
23,999

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X