ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 4 วัน 3คืน
ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 4 วัน 3คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
รหัสทัวร์ FJL15_CI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 07 เม.ย. 61 / 17 - 20 พ.ค. 61 / 24 - 27 พ.ค. 61 / 14 - 17 มิ.ย. 61 / 21 - 24 มิ.ย. 61 / 26 - 29 มิ.ย. 61 / 11 - 14 ต.ค. 61 / 20 - 23 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ - / L / - ]
  Day 2 : ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น- ตลาดซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 4 : Cosmetic shop-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 07 เม.ย. 61
22,999
17 - 20 พ.ค. 61
22,999
24 - 27 พ.ค. 61
22,999
14 - 17 มิ.ย. 61
22,999
21 - 24 มิ.ย. 61
22,999
26 - 29 มิ.ย. 61
22,999
11 - 14 ต.ค. 61
23,999
20 - 23 ต.ค. 61
23,999

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X