เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN-08-FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 23 ต.ค. 60 / 27 - 20 ต.ค. 60 / 02 - 05 พ.ย. 60 / 10 - 13 พ.ย. 60 / 17 - 20 พ.ย. 60 / 24 - 27 พ.ย. 60 / 02 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 11 ธ.ค. 60 / 15 - 18 ธ.ค. 60 / 22 - 25 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม [ - / - / D ]
  Day 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 23 ต.ค. 60
15,900
15,900
14,900
3,000
27 - 20 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,000
02 - 05 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,000
10 - 13 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,000
17 - 20 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,000
24 - 27 พ.ย. 60
11,900
11,900
10,900
3,000
02 - 05 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
08 - 11 ธ.ค. 60
15,900
15,900
14,900
3,000
15 - 18 ธ.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,000
22 - 25 ธ.ค. 60
14,900
14,900
13,900
3,000
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
15,900
15,900
14,900
3,000
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
17,900
17,900
16,900
3,000
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
14,900
14,900
13,900
3,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X