เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน 3คืน บิน DD
เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน 3คืน บิน DD
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ VN-06-DD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 08 - 11 ต.ค. 60 / 13 - 16 ต.ค. 60 / 15 - 18 ต.ค. 60 / 20 - 23 ต.ค. 60 / 22 - 25 ต.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา [ B / L / D ]
  Day 2 : สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
08 - 11 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
13 - 16 ต.ค. 60
12,900
12,900
11,900
3,500
15 - 18 ต.ค. 60
11,900
11,900
10,900
3,500
20 - 23 ต.ค. 60
13,900
13,900
12,900
3,500
22 - 25 ต.ค. 60
12,900
12,900
11,900
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X