ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
รหัสทัวร์ HKG001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 02 - 04 ก.พ. 61 / 02 - 04 มี.ค. 61 / 09 - 11 มี.ค. 61 / 16 - 18 มี.ค. 61 / 23 - 25 มี.ค. 61 / 30 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 06 - 08 เม.ย. 61 / 22 - 24 เม.ย. 61 / 27 - 29 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS [ - / L / D ]
  Day 2 : อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR [ B / - / D ]
  Day 3 : วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 04 ก.พ. 61
16,900
02 - 04 มี.ค. 61
16,900
09 - 11 มี.ค. 61
16,900
16 - 18 มี.ค. 61
17,900
23 - 25 มี.ค. 61
16,900
30 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
17,900
06 - 08 เม.ย. 61
19,900
22 - 24 เม.ย. 61
16,900
27 - 29 พ.ค. 61
16,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X