ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง - เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ SZX001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 08 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ห้าง LOWU CENTER [ - / - / D ]
  Day 2 : เซินเจิ้น – โรงงานผลิตหยก – สวนดอกบัว – อนุสาวรีย์เติงเสียวผิง – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านเยื่อไผ่ –โชว์ม่านน้ำ OCT BAY MANGROVE GROOVE WATER SHOW [ B / L / D ]
  Day 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 08 เม.ย. 61
14,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X