ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 22 ม.ค. 61 / 27 - 29 ม.ค. 61 / 02 - 04 มี.ค. 61 / 03 - 05 มี.ค. 61 / 10 - 12 มี.ค. 61 / 17 - 19 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights [ - / - / D ]
  Day 2 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน [ B / - / - ]
  Day 3 : ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 22 ม.ค. 61
15,999
27 - 29 ม.ค. 61
15,999
02 - 04 มี.ค. 61
14,999
03 - 05 มี.ค. 61
14,999
10 - 12 มี.ค. 61
15,999
17 - 19 มี.ค. 61
16,999

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X