อารีซันเบาเบา 5 วัน 3 คืน
อารีซันเบาเบา 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
รหัสทัวร์ ST7
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 ก.ย. 61 / 21 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช / 22 - 26 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช / 02 - 06 พ.ย. 61 / 09 - 13 พ.ย. 61 / 23 - 27 พ.ย. 61 / 05 - 09 ธ.ค. 61 วันพ่อ / 12 - 16 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ [ B / L / D ]
  Day 3 : อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 5 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 ก.ย. 61
21,500
21 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
20,900
22 - 26 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
20,900
02 - 06 พ.ย. 61
21,900
09 - 13 พ.ย. 61
21,900
23 - 27 พ.ย. 61
21,900
05 - 09 ธ.ค. 61 วันพ่อ
20,900
12 - 16 ธ.ค. 61
21,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X