อารีซัน กรุ้งกริ้ง TAIWAN 4 วัน 3 คืน
อารีซัน กรุ้งกริ้ง TAIWAN 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 25,500 บาท
รหัสทัวร์ ST5.5
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 15 ต.ค. 61 / 01 - 04 พ.ย. 61 / 24 - 27 พ.ย. 61 / 07 - 10 ธ.ค. 61 / 22 - 25 ธ.ค. 61 / 16 - 19 ก.พ. 62 / 21 - 24 มี.ค. 62 / 28 - 31 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน – เจียอี้ [ - / - / D ]
  Day 2 : เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ [ B / L / D ]
  Day 4 : พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค. 61
25,500
01 - 04 พ.ย. 61
25,500
24 - 27 พ.ย. 61
25,500
07 - 10 ธ.ค. 61
25,500
22 - 25 ธ.ค. 61
25,500
16 - 19 ก.พ. 62
25,500
21 - 24 มี.ค. 62
25,500
28 - 31 มี.ค. 62
25,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X