ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
รหัสทัวร์ FJL06-CI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 09 - 12 ต.ค. 60 / 13 - 16 ต.ค. 60 / 16 - 19 ต.ค. 60 / 20 - 23 ต.ค. 60 / 29 ต.ค. 60 - 01 พ.ย. 60 / 31 ต.ค. 60 - 03 พ.ย. 60 / 03 - 06 พ.ย. 60 / 05 - 08 พ.ย. 60 / 09 - 12 พ.ย. 60 / 25 - 28 พ.ย. 60 / 03 - 06 ธ.ค. 60 / 05 - 08 ธ.ค. 60 / 07 - 10 ธ.ค. 60 / 13 - 16 ธ.ค. 60 / 25 - 28 ธ.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้ [ - / - / D ]
  Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อาบน้ำแร่ในโรงแรม [ B / L / D ]
  Day 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง -กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 12 ต.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
13 - 16 ต.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
16 - 19 ต.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
20 - 23 ต.ค. 60
25,999
25,999
24,999
3,700
29 ต.ค. 60 - 01 พ.ย. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
31 ต.ค. 60 - 03 พ.ย. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
03 - 06 พ.ย. 60
23,999
23,999
22,999
3,400
05 - 08 พ.ย. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
09 - 12 พ.ย. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
25 - 28 พ.ย. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
03 - 06 ธ.ค. 60
24,999
24,999
23,999
3,700
05 - 08 ธ.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
07 - 10 ธ.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
13 - 16 ธ.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,700
25 - 28 ธ.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,700

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X