ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้
ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 10 เม.ย. 61 / 11 - 11 เม.ย. 61 / 12 - 12 เม.ย. 61 / 14 - 14 เม.ย. 61 / 15 - 15 เม.ย. 61 / 24 - 24 เม.ย. 61 / 25 - 25 เม.ย. 61 / 26 - 26 เม.ย. 61 / 28 - 28 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินดอนเมือง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ - / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 10 เม.ย. 61
3,993
11 - 11 เม.ย. 61
3,993
12 - 12 เม.ย. 61
3,993
14 - 14 เม.ย. 61
5,995
15 - 15 เม.ย. 61
5,995
24 - 24 เม.ย. 61
3,993
25 - 25 เม.ย. 61
3,993
26 - 26 เม.ย. 61
3,993
28 - 28 เม.ย. 61
4,554

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X