ยุโรปตะวันออก 5ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10วัน 7คืน
ยุโรปตะวันออก 5ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10วัน 7คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
รหัสทัวร์ GGEU09
ระยะเวลา 10วัน7คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 21 ก.ค. 61 / 20 - 29 ก.ค. 61 / 10 - 19 ส.ค. 61 / 23 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61 / 06 - 15 ก.ย. 61 / 19 - 28 ก.ย. 61 / 28 ก.ย. 61 - 07 ต.ค. 61 / 11 - 20 ต.ค. 61 / 20 - 29 ต.ค. 61 / 26 ต.ค. 61 - 04 พ.ย. 61 / 09 - 18 พ.ย. 61 / 23 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61 / 04 - 13 ธ.ค. 61 / 16 - 25 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองมิวนิค – เมืองพัสเซา – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปราก [ B / L / D ]
  Day 4 : ปราสาทปราก – ชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ [ B / L / D ]
  Day 5 : กรุงปราก – บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) [ B / L / D ]
  Day 6 : กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง [ B / L / D ]
  Day 7 : กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งคาร์เนอร์สตรีท – เซนต์วูลฟ์กัง [ B / L / D ]
  Day 8 : ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองซาลล์บวร์ก – เมืองมิวนิก [ B / L / D ]
  Day 9 : ชมเมืองมิวนิก – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – สนามบินมิวนิก [ B / - / - ]
  Day 10 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 21 ก.ค. 61
20 - 29 ก.ค. 61
10 - 19 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61
06 - 15 ก.ย. 61
19 - 28 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 07 ต.ค. 61
11 - 20 ต.ค. 61
20 - 29 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 04 พ.ย. 61
09 - 18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
04 - 13 ธ.ค. 61
16 - 25 ธ.ค. 61

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X