มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 4 วัน 2 คืน
มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 2,992 บาท
รหัสทัวร์ HKG-OG-1
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 15 ต.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 19 - 22 ต.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 02 - 05 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 09 - 12 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 16 - 19 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 23 - 26 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 07 - 10 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 14 - 16 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- / 21 - 24 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.- /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินอู่ตะเภา – มาเก๊า – จูไห่ [ - / - / - ]
  Day 2 : จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ำพุเต้นระบำ [ B / L / D ]
  Day 3 : จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian Casino – มาเก๊า – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
  Day 4 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
19 - 22 ต.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
02 - 05 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
09 - 12 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
16 - 19 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
23 - 26 พ.ย. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
07 - 10 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
14 - 16 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500
21 - 24 ธ.ค. 60 infant-18 ปี ราคา 8,500.-
2,992
8,500
8,500
8,500
5,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X