มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ VN081_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 29 เม.ย. 62 / 03 - 06 พ.ค. 62 / 10 - 13 พ.ค. 62 / 24 - 27 พ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม [ - / - / D ]
  Day 2 : เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ [ B / L / D ]
  Day 3 : บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร [ B / L / D ]
  Day 4 : ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 29 เม.ย. 62
03 - 06 พ.ค. 62
10 - 13 พ.ค. 62
24 - 27 พ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X