พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน
พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR052-FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 22 ต.ค. 60 / 21 - 23 ต.ค. 60 / 03 - 05 พ.ย. 60 / 10 - 12 พ.ย. 60 / 24 - 26 พ.ย. 60 / 01 - 03 ธ.ค. 60 / 03 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 10 ธ.ค. 60 / 09 - 11 ธ.ค. 60 / 15 - 17 ธ.ค. 60 / 22 - 24 ธ.ค. 60 / 29 - 31 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก [ - / - / D ]
  Day 2 : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 22 ต.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
21 - 23 ต.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
03 - 05 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
10 - 12 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
24 - 26 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
01 - 03 ธ.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
03 - 05 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
08 - 10 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
09 - 11 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
15 - 17 ธ.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
22 - 24 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
29 - 31 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
15,900
15,500
14,900
3,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X