พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์ VIP_MMR08_FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 02 - 06 พ.ย. 60 / 23 - 27 พ.ย. 60 / 01 - 05 ธ.ค. 60 / 09 - 13 ธ.ค. 60 / 21 - 25 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 / 11 - 15 ม.ค. 61 / 25 - 29 ม.ค. 61 / 08 - 12 ก.พ. 61 / 22 - 26 ก.พ. 61 / 01 - 05 มี.ค. 61 / 29 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน [ - / - / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น [ B / L / D ]
  Day 4 : พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
  Day 6 : [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
02 - 06 พ.ย. 60
24,900
23 - 27 พ.ย. 60
24,900
01 - 05 ธ.ค. 60
26,900
09 - 13 ธ.ค. 60
25,900
21 - 25 ธ.ค. 60
24,900
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
26,900
30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
26,900
11 - 15 ม.ค. 61
23,900
25 - 29 ม.ค. 61
24,900
08 - 12 ก.พ. 61
24,900
22 - 26 ก.พ. 61
24,900
01 - 05 มี.ค. 61
24,900
29 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61
24,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X