พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR021_PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 23 - 25 พ.ย. 61 / 01 - 03 ธ.ค. 61 / 14 - 16 ธ.ค. 61 / 15 - 17 ธ.ค. 61 / 21 - 23 ธ.ค. 61 / 22 - 24 ธ.ค. 61 / 28 - 30 ธ.ค. 61 / 29 - 31 ธ.ค. 61 / 30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / - / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ B / L / D ]
  Day 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
23 - 25 พ.ย. 61
01 - 03 ธ.ค. 61
14 - 16 ธ.ค. 61
15 - 17 ธ.ค. 61
21 - 23 ธ.ค. 61
22 - 24 ธ.ค. 61
28 - 30 ธ.ค. 61
29 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 ปีใหม่

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X