พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์เเขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR012_DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 01 - 03 ธ.ค. 61 / 07 - 09 ธ.ค. 61 / 15 - 17 ธ.ค. 61 / 21 - 23 ธ.ค. 61 / 28 - 30 ธ.ค. 61 / 30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่ / 04 - 06 ม.ค. 62 / 05 - 07 ม.ค. 62 / 11 - 13 ม.ค. 62 / 12 - 14 ม.ค. 62 / 18 ม.ค. 62 - 20 ธ.ค. 2 / 19 - 21 ม.ค. 62 / 25 - 27 ม.ค. 62 / 26 - 28 ม.ค. 62 / 01 - 03 ก.พ. 62 / 02 - 04 ก.พ. 62 / 08 - 10 ก.พ. 62 / 09 - 11 ก.พ. 62 / 15 - 17 ก.พ. 62 / 16 - 18 ก.พ. 62 / 22 - 24 ก.พ. 62 / 23 - 25 ก.พ. 62 / 01 - 03 มี.ค. 62 / 02 - 04 มี.ค. 62 / 08 - 10 มี.ค. 62 / 09 - 11 มี.ค. 62 / 15 - 17 มี.ค. 62 / 16 - 18 มี.ค. 62 / 22 - 24 มี.ค. 62 / 23 - 25 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
01 - 03 ธ.ค. 61
07 - 09 ธ.ค. 61
15 - 17 ธ.ค. 61
21 - 23 ธ.ค. 61
28 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 ปีใหม่
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 ปีใหม่
04 - 06 ม.ค. 62
05 - 07 ม.ค. 62
11 - 13 ม.ค. 62
12 - 14 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 20 ธ.ค. 2
19 - 21 ม.ค. 62
25 - 27 ม.ค. 62
26 - 28 ม.ค. 62
01 - 03 ก.พ. 62
02 - 04 ก.พ. 62
08 - 10 ก.พ. 62
09 - 11 ก.พ. 62
15 - 17 ก.พ. 62
16 - 18 ก.พ. 62
22 - 24 ก.พ. 62
23 - 25 ก.พ. 62
01 - 03 มี.ค. 62
02 - 04 มี.ค. 62
08 - 10 มี.ค. 62
09 - 11 มี.ค. 62
15 - 17 มี.ค. 62
16 - 18 มี.ค. 62
22 - 24 มี.ค. 62
23 - 25 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X