พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR04-DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 31 ธ.ค. 0 - 05 พ.ย. 60 / 01 ก.พ. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 13 ต.ค. 60 - 15 ก.ย. 60 / 14 - 16 ต.ค. 60 / 20 - 22 ต.ค. 60 / 21 - 23 ต.ค. 60 / 27 - 29 ต.ค. 60 / 28 - 30 ต.ค. 60 / 04 - 06 พ.ย. 60 / 10 - 12 พ.ย. 60 / 11 - 13 พ.ย. 60 / 17 - 19 พ.ย. 60 / 18 - 20 พ.ย. 60 / 24 - 26 พ.ย. 60 / 25 - 27 พ.ย. 60 / 02 - 04 ธ.ค. 60 / 08 - 10 ธ.ค. 60 / 09 - 11 ธ.ค. 60 / 15 - 17 ธ.ค. 60 / 16 - 18 ธ.ค. 60 / 22 - 24 ธ.ค. 60 / 23 - 25 ธ.ค. 60 / 29 - 31 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ B / L / D ]
  Day 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
31 ธ.ค. 0 - 05 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
01 ก.พ. 60 - 03 ธ.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
13 ต.ค. 60 - 15 ก.ย. 60
14,900
14,500
13,900
3,000
14 - 16 ต.ค. 60
13,900
13,500
12,900
3,000
20 - 22 ต.ค. 60
13,900
13,500
12,900
3,000
21 - 23 ต.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
27 - 29 ต.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
28 - 30 ต.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
04 - 06 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
10 - 12 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
11 - 13 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
17 - 19 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
18 - 20 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
24 - 26 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
25 - 27 พ.ย. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
02 - 04 ธ.ค. 60
13,900
13,500
12,900
3,000
08 - 10 ธ.ค. 60
13,900
13,500
12,900
3,000
09 - 11 ธ.ค. 60
14,900
14,500
13,900
3,000
15 - 17 ธ.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
16 - 18 ธ.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
22 - 24 ธ.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
23 - 25 ธ.ค. 60
12,900
12,500
11,900
3,000
29 - 31 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,000
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
16,900
16,500
15,900
3,000
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
15,900
15,500
14,900
3,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X