พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน
พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR10_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 05 - 08 เม.ย. 62 / 12 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 13 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์ / 26 - 29 เม.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง [ - / - / D ]
  Day 2 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก [ B / L / D ]
  Day 3 : พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เขามัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
05 - 08 เม.ย. 62
12 - 15 เม.ย. 62 สงกรานต์
13 - 16 เม.ย. 62 สงกรานต์
26 - 29 เม.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X