พม่า พุกาม มัณฑะเลย์มิงกุน บิน FD 4 วันนั่งรถภายใน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์มิงกุน บิน FD 4 วันนั่งรถภายใน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR051-FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 23 ต.ค. 60 / 26 - 29 ต.ค. 60 / 09 - 12 พ.ย. 60 / 23 - 26 พ.ย. 60 / 30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 02 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 11 ธ.ค. 60 / 14 - 17 ธ.ค. 60 / 21 - 24 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม [ - / L / D ]
  Day 2 : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ [ B / L / D ]
  Day 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 23 ต.ค. 60
16,900
16,500
15,900
3,500
26 - 29 ต.ค. 60
14,900
14,500
13,900
3,500
09 - 12 พ.ย. 60
14,900
14,500
13,900
3,500
23 - 26 พ.ย. 60
14,900
14,500
13,900
3,500
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
14,900
14,500
13,900
3,500
02 - 05 ธ.ค. 60
17,900
17,500
16,900
3,500
08 - 11 ธ.ค. 60
16,900
16,500
15,900
3,500
14 - 17 ธ.ค. 60
14,900
14,500
13,900
3,500
21 - 24 ธ.ค. 60
15,900
15,500
14,900
3,500
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
17,900
17,500
16,900
3,500
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
17,900
17,500
16,900
3,500
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
17,900
17,500
16,900
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X