พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
รหัสทัวร์ VIP_MMR05_FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 09 - 12 พ.ย. 60 / 23 - 26 พ.ย. 60 / 30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 02 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 11 ธ.ค. 60 / 14 - 17 ธ.ค. 60 / 21 - 24 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 / 04 - 07 ม.ค. 61 / 11 - 14 ม.ค. 61 / 18 - 21 ม.ค. 61 / 25 - 28 ม.ค. 61 / 01 - 04 ก.พ. 61 / 08 - 11 ก.พ. 61 / 15 - 18 ก.พ. 61 / 22 - 25 ก.พ. 61 / 01 - 04 มี.ค. 61 / 08 - 11 มี.ค. 61 / 15 - 18 มี.ค. 61 / 22 - 25 มี.ค. 61 / 29 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 05 - 08 เม.ย. 61 / 12 - 15 เม.ย. 61 / 13 - 16 เม.ย. 61 / 14 - 17 เม.ย. 61 / 19 - 22 เม.ย. 61 / 28 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ [ - / L / D ]
  Day 2 : มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด [ B / L / D ]
  Day 3 : พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง [ B / L / D ]
  Day 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]
  Day 5 : [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
09 - 12 พ.ย. 60
19,900
23 - 26 พ.ย. 60
19,900
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
19,900
02 - 05 ธ.ค. 60
22,900
08 - 11 ธ.ค. 60
21,900
14 - 17 ธ.ค. 60
19,900
21 - 24 ธ.ค. 60
20,900
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
22,900
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
22,900
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
22,900
04 - 07 ม.ค. 61
17,900
11 - 14 ม.ค. 61
17,900
18 - 21 ม.ค. 61
18,900
25 - 28 ม.ค. 61
18,900
01 - 04 ก.พ. 61
18,900
08 - 11 ก.พ. 61
17,900
15 - 18 ก.พ. 61
17,900
22 - 25 ก.พ. 61
17,900
01 - 04 มี.ค. 61
17,900
08 - 11 มี.ค. 61
17,900
15 - 18 มี.ค. 61
17,900
22 - 25 มี.ค. 61
17,900
29 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
17,900
05 - 08 เม.ย. 61
18,900
12 - 15 เม.ย. 61
18,900
13 - 16 เม.ย. 61
18,900
14 - 17 เม.ย. 61
18,900
19 - 22 เม.ย. 61
18,900
28 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61
18,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X