พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน บินภายใน
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน บินภายใน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
รหัสทัวร์ MMR05-FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 23 ต.ค. 60 / 26 - 29 ต.ค. 60 / 09 - 12 พ.ย. 60 / 23 - 26 พ.ย. 60 / 30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 02 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 11 ธ.ค. 60 / 14 - 17 ธ.ค. 60 / 21 - 24 ธ.ค. 60 / 29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ [ - / L / D ]
  Day 2 : มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด [ B / L / D ]
  Day 3 : พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 23 ต.ค. 60
21,900
21,500
20,900
3,500
26 - 29 ต.ค. 60
19,900
19,500
15,900
3,500
09 - 12 พ.ย. 60
19,900
19,500
15,900
3,500
23 - 26 พ.ย. 60
19,900
19,500
15,900
3,500
30 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
19,900
19,500
15,900
3,500
02 - 05 ธ.ค. 60
22,900
22,500
21,900
3,500
08 - 11 ธ.ค. 60
21,900
21,500
20,900
3,500
14 - 17 ธ.ค. 60
19,900
19,500
15,900
3,500
21 - 24 ธ.ค. 60
20,900
20,500
19,900
3,500
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61
22,900
22,500
21,900
3,500
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61
22,900
22,500
21,900
3,500
31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
22,900
22,500
21,900
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X