บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์ – อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์ – อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์บาหลี
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
รหัสทัวร์ VIP_SL002_BALI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 00 3 - 11 มี.ค. 61 / 12 - 15 ต.ค. 60 / 26 - 29 ต.ค. 60 / 09 พ.ย. 60 - 12 ธ.ค. 60 / 08 - 11 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ / 30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 วันปีใหม่ / 11 - 14 ม.ค. 61 / 25 - 29 ม.ค. 61 / 08 - 11 ก.พ. 61 / 22 - 25 ก.พ. 61 / 01 - 04 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เดนปาซาร์ (บาหลี) – GWK- วัดอูลูวาตู [ - / L / D ]
  Day 2 : ปูราเบซากีห์ – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน [ B / L / D ]
  Day 3 : วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี [ B / L / D ]
  Day 4 : เดนปาซาร์(บาหลี) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) [ B / - / - ]
  Day 5 : [ - / - / - ]
  Day 6 : [ - / - / - ]
  Day 7 : [ - / - / - ]
  Day 8 : [ - / - / - ]
  Day 9 : [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
00 3 - 11 มี.ค. 61
16,999
12 - 15 ต.ค. 60
16,999
26 - 29 ต.ค. 60
16,999
09 พ.ย. 60 - 12 ธ.ค. 60
16,999
08 - 11 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
17,999
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 วันปีใหม่
21,999
11 - 14 ม.ค. 61
16,999
25 - 29 ม.ค. 61
16,999
08 - 11 ก.พ. 61
16,999
22 - 25 ก.พ. 61
16,999
01 - 04 มี.ค. 61
16,999

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X