นอร์เวย์ ไฮไลท์ 7 วัน
นอร์เวย์ ไฮไลท์ 7 วัน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท
รหัสทัวร์ Norway Hilight7D/TG
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 23 - 29 มี.ค. 61 / 06 - 12 เม.ย. 61 / 25 - 31 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ออสโล (นอร์เวย์)- เกโล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม [ - / L / D ]
  Day 3 : ฟลัม-ไมร์ดาล-รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บาน่า-วอส-เบอร์เก้น [ B / L / D ]
  Day 4 : เบอร์เก้น-เกโล [ B / L / D ]
  Day 5 : เกโล-ออสโล [ B / L / D ]
  Day 6 : ออสโล [ B / - / - ]
  Day 7 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 29 มี.ค. 61
61,900
06 - 12 เม.ย. 61
73,500
25 - 31 พ.ค. 61
62,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X