ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5 วัน 3 คืน
ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์ ST6
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 ก.ย. 61 / 21 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช / 22 - 26 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช / 02 - 06 พ.ย. 61 / 09 - 13 พ.ย. 61 / 23 - 27 พ.ย. 61 / 05 - 09 ธ.ค. 61 วันพ่อ / 12 - 16 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ไทจง – ไทเป – เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน - ไทเป – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว [ B / L / D ]
  Day 5 : พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ––สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 ก.ย. 61
25,900
21 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
24,900
22 - 26 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
24,900
02 - 06 พ.ย. 61
25,900
09 - 13 พ.ย. 61
25,900
23 - 27 พ.ย. 61
25,900
05 - 09 ธ.ค. 61 วันพ่อ
24,900
12 - 16 ธ.ค. 61
25,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X