ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
รหัสทัวร์ FJL04-CI
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 25 - 29 ต.ค. 60 / 13 - 17 ธ.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเจียอี้ [ - / - / D ]
  Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ร้านขนมพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : ศูนย์ Germanium – COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองจีหลง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - อนุสรณ์เจียงไคเชค- Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 29 ต.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,600
13 - 17 ธ.ค. 60
23,999
23,999
22,999
3,600

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X