TAIWAN 5 ดาว 5 วัน 4 คืน
TAIWAN 5 ดาว 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ FJL11BR
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 07 - 11 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ไทเป [ - / - / - ]
  Day 2 : พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ฟ่งเจี่ยไน้ท์มาร์เก็ต-อาบน้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 5 : ไถจง-ไทเป-ศูนย์Germanium-COSMETICSHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
33,900
33,900
33,900
33,900
9,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X