ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 19,555 บาท
รหัสทัวร์ FJL07-BR
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 ต.ค. 60 / 29 ต.ค. 60 - 02 พ.ย. 60 / 05 - 09 พ.ย. 60 / 10 - 14 พ.ย. 60 / 24 - 28 พ.ย. 60 / 29 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 / 03 - 07 ธ.ค. 60 / 10 - 14 ธ.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ [ - / L / D ]
  Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่5ดาว [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- ซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 5 : อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET – MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 ต.ค. 60
22,555
22,555
22,555
4,500
29 ต.ค. 60 - 02 พ.ย. 60
21,555
21,555
21,555
4,500
05 - 09 พ.ย. 60
21,555
21,555
21,555
4,500
10 - 14 พ.ย. 60
22,555
22,555
22,555
4,500
24 - 28 พ.ย. 60
22,555
22,555
22,555
4,500
29 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60
22,555
22,555
22,555
4,500
03 - 07 ธ.ค. 60
23,555
23,555
23,555
4,500
10 - 14 ธ.ค. 60
21,555
21,555
21,555
4,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X