ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท
รหัสทัวร์ FJL08-BR
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 ต.ค. 60 / 02 - 06 พ.ย. 60 / 09 - 13 พ.ย. 60 / 16 - 20 พ.ย. 60 / 18 - 22 พ.ย. 60 / 30 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60 / 14 - 18 ธ.ค. 60 / 16 - 18 ธ.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจี้ยอี้ [ B / L / D ]
  Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง- แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด– ศูนย์ GERMANIUM- COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 ต.ค. 60
22,999
22,888
22,888
4,800
02 - 06 พ.ย. 60
21,888
21,888
21,888
4,800
09 - 13 พ.ย. 60
21,888
21,888
21,888
4,800
16 - 20 พ.ย. 60
21,888
21,888
21,888
4,800
18 - 22 พ.ย. 60
21,888
21,888
21,888
4,800
30 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60
21,888
21,888
21,888
4,800
14 - 18 ธ.ค. 60
21,888
21,888
21,888
4,800
16 - 18 ธ.ค. 60
21,888
21,888
21,888
4,800

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X