ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
รหัสทัวร์ FJL05-CI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 19 - 22 ต.ค. 60 / 20 - 23 ต.ค. 60 / 21 - 24 ต.ค. 60 / 02 - 05 ธ.ค. 60 / 08 - 11 ธ.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-ไทเป – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ - / - / D ]
  Day 2 : เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ในโรงแรม [ B / L / D ]
  Day 4 : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 22 ต.ค. 60
21,999
21,999
21,999
3,500
20 - 23 ต.ค. 60
22,999
22,999
22,999
3,500
21 - 24 ต.ค. 60
22,999
22,999
22,999
3,500
02 - 05 ธ.ค. 60
23,999
23,999
23,999
3,500
08 - 11 ธ.ค. 60
23,999
23,999
23,999
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X