HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (BY CX)
HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (BY CX)
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
รหัสทัวร์ 05HKGSZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง – เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ไหว้พระใหญ่-อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – เมืองเซินเจิ้น [ - / - / D ]
  Day 2 : วัดกวนอู – ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม – ยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE [ B / L / D ]
  Day 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ – งานฮวงจุ้ย – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X