VIP JAPAN TOKYO SAKURA 5 วัน 3 คืน
VIP JAPAN TOKYO SAKURA 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-18
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 19 - 23 มี.ค. 61 / 20 - 24 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –แช่น้ำแร่ [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หลวงพ่อโตคามาคูระ – ชมซากุระ– ช้อปปิ้งชินจุกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ ซื้อเพิ่มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ [ B / - / - ]
  Day 5 : วัดอาซะกุสะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 23 มี.ค. 61
39,900
36,900
36,900
33,900
7,900
20 - 24 มี.ค. 61
41,900
38,900
38,900
35,900
7,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X