VIP JAPAN USJ FUJI TOKYO 7 วัน 4 คืน
VIP JAPAN USJ FUJI TOKYO 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 16 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติค – วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า [ - / L / D ]
  Day 3 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [การันตีเข้าโซนแฮร์รี่พอตเตอร์] – นาโกย่า [ B / - / D ]
  Day 4 : รถไฟด่วนชินคันเซน – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ออนเซน [ B / L / D ]
  Day 5 : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – คามาคูระ – โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ [ B / L / D ]
  Day 6 : วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ [ B / - / - ]
  Day 7 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 16 เม.ย. 61
69,900
66,900
66,900
63,900
7,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X