กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน
กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
รหัสทัวร์ ST2
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 29 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61 / 05 - 09 ก.ย. 61 / 12 - 16 ก.ย. 61 / 26 - 30 ก.ย. 61 / 03 - 07 ต.ค. 61 / 10 - 14 ต.ค. 61 / 17 - 21 ต.ค. 61 / 20 - 24 ต.ค. 61 / 24 - 28 ต.ค. 61 / 07 - 11 พ.ย. 61 / 14 - 18 พ.ย. 61 / 21 - 25 พ.ย. 61 / 28 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61 / 05 - 09 ธ.ค. 61 / 12 - 16 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ [ - / - / D ]
  Day 2 : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด - เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทเป - หนานโถว – วัดเหวินอู่ –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า(เล่นเครื่องเล่น + ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิว) - ร้านชา – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 5 : ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
29 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61
32,900
05 - 09 ก.ย. 61
32,900
12 - 16 ก.ย. 61
32,900
26 - 30 ก.ย. 61
32,900
03 - 07 ต.ค. 61
35,900
10 - 14 ต.ค. 61
35,900
17 - 21 ต.ค. 61
35,900
20 - 24 ต.ค. 61
35,900
24 - 28 ต.ค. 61
35,900
07 - 11 พ.ย. 61
35,900
14 - 18 พ.ย. 61
35,900
21 - 25 พ.ย. 61
35,900
28 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
35,900
05 - 09 ธ.ค. 61
35,900
12 - 16 ธ.ค. 61
35,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X