รถไฟ / ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (JAPAN RAIL PASS)
ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (JAPAN RAIL PASS)


JAPAN RAIL PASS มี 2 ประเภท 
1. แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น 
2. แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น

JAPAN RAIL PASS แบ่งเป็นสองชนิด คือ 
1.GREEN (สำหรับชั้นพิเศษ First Class Green Car) 
2.ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)
ความแตกต่างของตั๋ว 2 ชนิด คือ เก้าอี้ในชั้นพิเศษจะกว้างขวางและสะดวกสบายกว่า แต่ราคาจะแพงกว่าชั้นธรรมดา (หากต้องการใช้ตู้นอนขณะเดินทาง ไม่ว่าตั๋วชนิดใดก็จะต้องชำระเงินเพิ่มในทุกกรณี)

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS
1. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น (ตั๋วนี้ซื้อได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น) และมีวีซ่าญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น! (TEMPORARY VISITOR) 
2. ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อ JAPAN RAIL PASS ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.1 พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร 
2.2 สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร
หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ข้างต้น จะต้องแสดงเอกสารเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว
หรือจุดแลกตั๋ว เพื่อที่จะได้รับ JR PASS (JAPAN RAIL PASS)

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS
1. สำเนาหนังสือเดินทาง 
2. สำเนาวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประเภทชั่วคราว (TEMPORARY VISITOR) 
** ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นมิต้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น**

วิธีการสั่งซื้อ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงกับทางบริษัท โดยใช้เพียงสำเนาพาสปอร์ตในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทจะทำการออกเอกสาร  Exchange Voucher ให้ โปรดชำระเป็นสกุลเงินไทยบาท ซึ่งทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ. วันที่ทำการสั่งซื้อ สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะชำระโดยบัตรเครดิตนั้น จะต้องเสียค่าบริการเป็นจำนวน 3% ของยอดทั้งหมด 
เอกสารที่ทางเราออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ** ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ**

ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JAPAN RAIL PASS
      เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะออกเอกสารสำหรับนำไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นตั๋ว JR RAIL PASS
      เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว กรุณานำเอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้ไปใช้แลกเป็นตั๋ว JR ณ สถานีแรกที่จะใช้บริการ    
      พร้อมแสดงหนังสือเดินทางและวีซ่าประเภทชั่วคราวต่อเจ้าหน้าที่ (เอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้ ไม่สามารถนำไปใช้เป็นตั๋ว 
       JR) 
      วันหมดอายุของตั๋ว JR จะขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR
      ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋ว JR ให้ หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลา 
      ดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก หรือ ไม่สามารถนำกลับมาทำ REFUND คืนได้ 
      บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น 
      ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคัน
      เซนแบบ NOZOMI, รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS) 
      บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรระวัง
การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท แลกเป็นตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุ       วัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ TRAINEE, ENTERTAINER หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISITOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้ 

ระยะเวลาในการใช้งานตั๋วเจอาร์พาส
ตั๋ว JAPAN RAIL PASS มีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ติดกัน นับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน
ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋ว นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยน Exchange Order ให้เป็น Japan Rail Pass และนักท่องเที่ยวจะต้องระบุวันที่ต้องการเริ่มใช้ Japan Rail Pass จะเป็นวันไหนก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ JAPAN RAIL PASS เรียบร้อยแล้ว
ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว

การยกเลิก และการคืนเงิน
การคืนเงินของ Exchange Order สามารถทำได้ ณ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทำการซื้อและออกตั๋วเท่านั้น และระยะเวลาจะต้องไม่เกินภายใน 1 ปี (จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการ เสียค่าธรรมเนียม 10 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ระบุในตั๋ว)
        ตั๋ว JR RAIL PASS สามารถทำการคืนเงินได้เฉพาะ เมื่อมีการแสดงยกเลิก ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวในสถานี JR ที่ได้รับการจัดการแต่งตั้งก่อนที่จะถูกประทับตราในวันแรกที่ใช้ สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาเงินเยนจะถูกเรียกเก็บเป็นค่าจัดการ JR RAIL PASS ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในหรือหลังจากวันที่ถูกประทับตราในวันแรกที่ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
        ตั๋ว JR RAIL PASSไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในกรณีที่รถไฟไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดความล่าช้า

กรณี Exchange Order หรือ JR Pass สูญหาย / ถูกขโมย
ในกรณีนี้ จะไม่มีการออกตั๋วใบใหม่หรือคืนเงินให้ ในกรณีสูญหาย หรือถูกขโมย ของ Exchange Order หรือ Japan Rail Pass
ในกรณีที่ Exchange Order สูญหายหรือถูกขโมย นักท่องเที่ยวจะต้องกรอก "รายงานการหายของ Exchange Order และส่งคืนทันทีให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมในการนำตั๋ว ไปแลก JR RAIL PASS
หากท่านไม่ต้องการเสียเวลานานในการรอคิว และกรอกเอกสาร เพื่อแลกบัตร JR RAIL PASS ณ.จุดทำการตามสถานี ให้ท่านเตรียมพาสปอร์ต และเอกสารเพื่อกรอกแลกบัตร JR รอไว้ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกตั๋ว Exchange Voucher ได้ที่นี่     http://www.japanrailpass.net/eng/attention.html
เช็คตารางเดินรถ พร้อม Connection ได้จาก  http://www.hyperdia.com/
ถ้าตารางรถไฟแจ้งว่าเป็นรถไฟแบบ Reserve ต้องนำ JR ไปทำการจองที่นั่งที่สถานีก่อนขึ้นรถไฟ (จองฟรีสำหรับผู้ถือ
บัตร JR)     http://www.japanrailpass.net/eng/en007.html
รายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.japanrailpass.net/eng/en001.htmlการบริการด้านการเดินทางของตั๋ว JAPAN RAIL PASS
Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัส และเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รถไฟ

สามารถใช้ได้กับ
1) JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"
(ยกเว้นบนเส้นทางสาย "NOZOMI"ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
2) รถไฟ Limited express
3) รถไฟ Express และ
4) รถไฟด่วน หรือ รถไฟธรรมดา (ซี่งมีข้อยกเว้นบางประการ)

รถบัส

1) รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และ รถบัส JR Kyushu

2) รถบัสบางเส้นทางของ JR highway ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
* Sapporo-Otaru; Morioka-Hirosaki ; Tokyo-Nagoya, Kyoto, Osaka,Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka-Tsuyama, Kasai Flower Center

เรือเฟอร์รี่

ครอบคลุมแค่เฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น

และไม่ครอบคลุมถึง เฟอร์รี่ JR Hakata - Pusan (Korea)


หมายเหตุที่สำคัญ : 
           ตั๋ว Japan Rail Pass ไม่สามารถใช้ได้สำหรับที่นั่งในรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ Japan Rail Pass ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI" หรือ "KODAMA" แทน.) หากคุณต้องการใช้รถไฟสาย "NOZOMI" คุณต้องจ่ายค่าโดยสารขั้นพื้นฐานและค่าธรรมเนียม Limited express และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับตั๋ว Green 
           หมายเหตุ ผู้โดยสารที่ใช้รถไฟ JR หรือไม่ก็ตามจะต้องจ่ายค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการเดินทางบนเส้นทางดังกล่าว

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X